วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ครูไทยทำอย่างไร...ไม่เก่งคนเดียว โดย PLC (Professional Learning Comunication)

        PLC (Professional Learning Comunication) คือการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ของคุณครูด้วยกัน..... 
        PLC ของครู เป็นการรวมตัวกันจัดการความรู้ของครู  เป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้ขึ้นใช้ทำหน้าที่ครู  และนำความรู้ไปใช้ทำหน้าที่ครู  เพื่อให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ชนิด “รู้จริง” (mastery)
        PLC ครู มีเป้าหมายร่วมกันที่ผลต่อศิษย์ ให้เกิด Learning Outcome ดีขึ้น  และผลต่อตัวครูเอง ให้เก่งขึ้น มีความสุขขึ้น ก้าวหน้าขึ้น ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/519546


          ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community จึงสรุป หมายถึงการร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้โรงเรียนควรเริ่มให้เวลาคุณครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับห้องเรียนและในระดับโรงเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คาบ/ชั่วโมง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การคิดหาแนวทางกลยุทธ์ใหม่่ๆ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง